•   »
  • Karate »
  •   Angriffe und Abwehr «

Angriffe und Abwehr

Die Begriffe

Empi/Hiji
Kakatao
Seiryuto
Gaiwan
Kakuto/Koken
Shuto
Haishu
Keito
Shuwan
Haito
Koshi
Sokuto
Haisoku
Kumade
Teisho/Shotei
Haiwan
Naiwan
Teisoku/Sokutei
Hiraken
Nakadaka-Ken
Tettsui/Kensui
Hiza
Nihon-Nukite
Uraken
Ippon-Nukite
Nukite
Washide
Ippon-Ken
Seiken